Bảng giá nâng cấp cấp độ hội nhóm
Cấp độ Giá Số thành viên được thêm
2 0 xu + 0 lượng 0
3 2,000,000 xu + 200 lượng 20
4 3,000,000 xu + 300 lượng 30
5 4,000,000 xu + 400 lượng 40
6 5,000,000 xu + 500 lượng 50
7 6,000,000 xu + 600 lượng 60
8 7,000,000 xu + 700 lượng 70
9 8,000,000 xu + 800 lượng 80
10 9,000,000 xu + 900 lượng 90
11 10,000,000 xu + 1,000 lượng 100
12 11,000,000 xu + 1,100 lượng 100
13 12,000,000 xu + 1,200 lượng 100
14 13,000,000 xu + 1,300 lượng 100
15 14,000,000 xu + 1,400 lượng 100
16 15,000,000 xu + 1,500 lượng 110
17 16,000,000 xu + 1,600 lượng 110
18 17,000,000 xu + 1,700 lượng 110
19 18,000,000 xu + 1,800 lượng 110
20 19,000,000 xu + 1,900 lượng 110
21 20,000,000 xu + 2,000 lượng 60
22 21,000,000 xu + 2,100 lượng 60
23 22,000,000 xu + 2,200 lượng 60
24 23,000,000 xu + 2,300 lượng 60
25 24,000,000 xu + 2,400 lượng 60
26 25,000,000 xu + 2,500 lượng 50
27 26,000,000 xu + 2,600 lượng 50
28 27,000,000 xu + 2,700 lượng 50
29 28,000,000 xu + 2,800 lượng 50
30 29,000,000 xu + 2,900 lượng 50